banner6

ÖZEL HABER - Fenerbahçe 'Holding' kuruyor!

Fenerbahçe, Holding kuruyor... Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Tüzüğü'nün mali hususları içeren hükümlerinde değişiklikleri içeren bir taslak hazırladı. Söz konusu taslak, pazar günü saat 10.00'da yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

asistanaliz.com'un aldığı yeni tüzük taslağında görülen en önemli değişiklik Fenerbahçe Holding'in hayata geçecek olması. Taslakta Fenerbahçe Holding, 'Fenerbahçe Topluluğu' ismi ile geçiyor. Tüzükte yapılacak değişiklikle kulübün kurulan iştirakleri ve kulübün yönetimi altında bulunup iştirak konumunda olmayan diğer şirketleri Fenerbahçe Holding çatısı altında toplanacak.

Fenerbahçe Holding'in amacı ve faaliyetleri, görev ve yetkileri, denetimi ve bütçesi gibi detayları da hazırlanan tüzük taslağında yer aldı.

Hazırlanan taslakta dikkat çeken bir diğer detay ise Genel Kurul'un yetkilerinin arttırılması olarak dikkat çekiyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MEVCUT TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞTİRİLMESİ PLANLANAN MADDELER:

Madde 3 (Kulübün Amacı ve Faaliyeti) 4/e'nin mevcut hali:

Kulüp, amacını gerçekleştirmek için şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklığı veya ticari işletmeler kurar; kurulmuş şirket, gayrimenkul yatırım ortaklığı veya ticari işletmelere ortak olabilir; kurduğu veya ortağı olduğu şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirebilir.

Madde 3 (Kulübün Amacı ve Faaliyeti) 4/e'nin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Kulüp, amacını gerçekleştirmek için şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklığı veya ticari işletmeler kurar; kurulmuş şirket, gayrimenkul yatırım ortaklığı veya ticari işletmelere ortak olabilir; kurduğu veya ortağı olduğu şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirebilir. Kulübün bu hüküm uyarınca kurulan iştirakleri ve Kulübün yönetimi altında bulunup iştirak konumunda olmayan diğer şirketleri bundan böyle hep birlikte “Fenerbahçe Topluluğu” olarak anılacaklardır.

Madde 19/1'in mevcut hali:

Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar:

Madde 19/1'in Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Genel Kurul’un, Kulübün ve Fenerbahçe Topluluğu’nun en yüksek karar organı sıfatıyla görev ve yetkileri şunlardır;  

Madde 19'un C bendinin mevcut hali:

Kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi raporlarını incelemek ve görüşmek;

Madde 19'un C bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”)  göre hazırlanmış Kulüp bireysel finansal tablolarını,  Fenerbahçe Topluluğu’nun yıllık konsolide finansal tablolarını, bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”) uygun olarak hazırlanan denetim raporlarını incelemek, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Fenerbahçe Topluluğu’nun mali konularda BDS’ye göre denetimini üstlenecek bağımsız denetim firmasını onaylamak,

Madde 19'un D bendinin mevcut hali:

Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış bireysel ve konsolide finansal tablolarından mevzuatın izin verdiği ölçüde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış denetim raporlarının sonuç kısımlarını incelemek ve görüşmek;

Madde 19'un D bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

TFRS’ye uygun olarak ve işbu Tüzüğün 3. Maddesinin /4(e)  fıkrasında yazılı Fenerbahçe Topluluğu kavramı çerçevesinde hazırlanan konsolide bütçe teklifi ile Kulüp bireysel bütçe teklifini ayrı ayrı görüşmek, değerlendirmek ve onaylamak,

Madde 37'nin H bendinin mevcut hali:

Genel Kurul tarafından belirlenen bütçeye uygun şekilde her bir spor şubesine ayrılacak bütçeyi belirlemek; Kulübün faaliyette bulunduğu bütün spor dallarında bireysel ve takım halinde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yöndeki çalışmaları denetlemek.

Madde 37'nin H bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun faaliyette bulunduğu bütün spor dallarında bireysel ve takım halinde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yöndeki çalışmaları denetlemek,

Madde 37'nin İ bendinin mevcut hali:

Hazırlanan Kulüp konsolide bilançosu finansal ve operasyonel faaliyetlerini bu sonuçlara ilişkin değerlendirilmesini onaylayarak Genel Kurul’a sunmak.

Madde 37'nin İ bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

TFRS’de yer verilen esaslar ve işbu Tüzüğün hükümlerine göre hazırlanan Kulüp bireysel bütçesi ve konsolide bütçesini, bir önceki yılın finansal tablolarıyla karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı Genel Kurula sunmak,

Madde 37 (Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri) 1'in mevcut hali:

Kulübün muhasebe plan ve yönetmeliklerine uygun olarak geçen faaliyet yılı gelir – gider karşılaştırmaları, gelirleri, spor şubelerinin harcamaları ile ilgili hazırlanan hedef bütçeler hakkında Genel Kurul Üyeleri’ne bilgi vermek.

Madde 37 (Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri) 1'in Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

TFRS’ye uygun ve işbu Tüzüğün 3. Maddesinin 4(e) fıkrasında yazılı Fenerbahçe Topluluğu tanımı çerçevesinde; son yılın gerçekleşen, niteliklerine göre ayrıştırılmış karşılaştırmalı olarak hazırlanan yıllık konsolide bütçe teklifini ve Kulüp bireysel bütçe teklifini gerekli açıklamaları ile birlikte hazırlamak ve Genel Kurul onayına sunmak,
(Yıllık konsolide bütçe teklifinde, Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğunun öngörülen gelir ve giderleri ayrı ayrı belirtilecektir.)
Yönetim Kurulu, her yıl Genel Kurul’a onay için sunulan Kulüp bireysel bütçe teklifi ile konsolide bütçe teklifi sonucu öngördüğü devreden borçların fonlama ihtiyaçlarını, cari bütçe açıklarının karşılanması ve yatırımların finansmanını dikkate alarak yıllık borçlanma ihtiyacını Genel Kurul onayına sunar. Bütçede yer alan (faiz, kur ve enflasyon varsayımlarındaki) beklentilerdeki sapmalar sonucu yıl içinde gerçekleşen ilave borçlanmalar, borç limitinin aşılması olarak dikkate alınmaz.

Madde 44 (Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri) 1'in mevcut hali:

Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla aşağıda belirtilen görevleri yapar:

Madde 44 (Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri) 1'in Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu ile ilgili faaliyetlerini, Genel Kurul adına, aşağıda belirtilen görevler çerçevesinde denetler;

Madde 44 A bendinin mevcut hali:

Kulübün, Tüzüğün 3. maddesine uygun faaliyette bulunup bulunmadığını; defter, hesap ve kayıtlarının, mevzuata ve Kulüp Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; Kulüp iş ve işlemlerinin Tüzük’te tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini, her üç ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar. Bu raporun bir örneği Yönetim Kurulu tarafından istişare amacıyla Yüksek Divan Kurulu’na sunulur.

Madde 44 A bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Denetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumlu olup, Yönetim Kurulu faaliyet sonuçlarının Genel Kurul tarafından onaylanan Kulüp bireysel bütçesi ve konsolide bütçeye uygunluğunu denetler ve her yıl sonu Genel Kurul’a, her 6 (altı) ayda bir de Yüksek Divan Kurulu’na, mümkün olan en yakın tarihli toplantıda görüşülmek üzere ilgili dönem için konsolide ve bireysel bütçe ile bunların fiili sonuçları hakkında bilgi verir ve görüş belirtir,  

Madde 44 B bendinin mevcut hali:

Yıllık denetim raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a bildirir.

Madde 44 B bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Denetim Kurulu, Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun Tüzüğe uygun faaliyette bulunup bulunmadığını, defter, hesap ve kayıtlarının, mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, onaylanan bireysel ve konsolide bütçeye uygun olup olmadığını, her 6 (altı) ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu’nun yazılı görüşünü de alarak ara rapor halinde, mümkün olan en yakın tarihli toplantıda Yüksek Divan Kurulu’na sunar,

Madde 44 C bendinin mevcut hali:

Gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a sunar.

Madde 44 C bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Mali ve idari konuların Tüzüğe uyumu hakkında, bireysel ve konsolide finansal tablolar dikkate alınarak yıllık denetim raporunu hazırlar, ve Yönetim Kurulu’nun bu rapora ilişkin görüşünü de alarak Genel Kurul’a sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a bildirir,

Madde 44 D bendinin mevcut hali:

Yönetim Kurulu’nun talebi halinde spor şubelerinde, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonuçlarına dair raporunu Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 44 D bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Yönetim Kurulu’nun talebi halinde Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun birimleri ile ilgili özel kapsamlı denetim yaparak, denetim sonuçlarına dair raporunu Yönetim Kurulu’na sunar,

Madde 44 E bendinin mevcut hali:

Denetim Kurulu Üyeleri’nin talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 44 D bendinin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Denetim Kurulu üyelerinin, işbu maddede belirtilen görevleri yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 44/2'nin mevcut hali:

Denetim sonucunda Kulübün menfaatlerine zarar veren Tüzük veya mevzuat hükümlerine aykırı bir durumun mevcudiyeti veya Kulübün mali bünyesini olumsuz etkileyecek harcamalar yapıldığı ya da Tüzük hükümlerine aykırı borçlanıldığı tespit edildiği takdirde, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan bu aykırılıkların sebebini sorar ve düzeltilmesini talep eder. Yönetim Kurulu’ndan tatminkâr bir açıklama veya bir (1) ay içinde herhangi bir cevap almadığı takdirde Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Madde 44/2'nin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Denetim sonucunda Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun menfaatlerine zarar veren Tüzük veya mevzuat hükümlerine aykırı bir durumun mevcudiyeti veya Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun mali bünyesini olumsuz etkileyecek harcamalar yapıldığı ya da Tüzük hükümlerine aykırı borçlanıldığı tespit edildiği takdirde, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan bu aykırılıkların sebebini sorar ve düzeltilmesini talep eder. Yönetim Kurulu’ndan 1 (bir) ay içinde herhangi bir cevap almadığı takdirde Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Madde 59/1'in mevcut hali:

Yönetim Kurulu, Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar. Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisleri, günün ekonomik koşullarına uygun olarak işletmeye açar.

Madde 59/1'in Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Yönetim Kurulu, Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımı Genel Kurul’un onayı ve belirlediği sınırlar içerisinde yapabilir. Yapılacak bu yatırımlar ilgili finansman planı da dâhil olmak üzere Genel Kurul onayına sunulur ve Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçilmez.

Madde 59/2'nin mevcut hali:

Bu yatırım ve tesisler, Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim Kurulu, yapılacak bu yatırımlar için, gerekli uygulama projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçemez.

Madde 59/2'nin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Bu yatırım ve tesisler, Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’na ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’na tahsis edilmiş taşınmaz üzerinde yapılabilir.

Madde 62 (Disiplin Cezası Gerektiren haller) 2/a'nın mevcut hali:

2. Çıkarma cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
(a) Kulüpteki veya kulübün iştiraki olan şirketlerdeki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanmak suretiyle niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin edilmesi.

Madde 62 (Disiplin Cezası Gerektiren haller) 2/a'nın Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

2. Çıkarma cezası verilebilecek fiiller şunlardır:
(a) Kulüp veya Fenerbahçe Topluluğun bakımından; görev veya üyelik sıfatının kötüye kullanılması, Genel Kurul tarafından onaylanan görev, yetki veya sınırlamaların aksine hareket edilmesi, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya başkasına menfaat temin edilmesi;  

Madde 62 (Disiplin Cezası Gerektiren haller) 2/b'nin mevcut hali:

Kulübe veya kulübün iştiraki olan şirketlere kasden maddi nitelikte zarar verilmesi;

Madde 62 (Disiplin Cezası Gerektiren haller) 2/b'nin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Kulüp veya Fenerbahçe Topluluğuna kasden maddi nitelikte zarar verilmesi;

Madde 66 (Bütçe) 1'in mevcut hali:

Kulübün mali işleri, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe çerçevesinde yönetilir. Bütçede Kulübün gelir ve giderleri ile sabit kıymet ve yatırım niteliğindeki harcamaları, borç - alacak ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.

Madde 66 (Bütçe) 1'in Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu’nun mali işleri, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş; Kulüp bireysel bütçesi ve TFRS’ye uygun ve işbu Tüzüğün 3. Maddesinin 4(e) fıkrasında anılı Fenerbahçe Topluluğu tanımı çerçevesinde hazırlanan konsolide bütçesi çerçevesinde yönetilir.

Madde 66/2'nin mevcut hali:

Yönetim Kurulu tarafından sunulan, Genel Kurulca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Ancak 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde bir yıl önceki bütçede belirlenen aylık tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar bütçeye uygun addedilir. Ayrıca bütçede öngörülen kur farkları bütçede öngörülenden fazla gerçekleşmişse fazlalıklar bütçe dışı harcama addolunmaz.

Madde 66/2'nin Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Yönetim Kurulu tarafından sunulan, Genel Kurulca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bireysel ve konsolide bütçe 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Yönetim Kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar geçen sürede her ay bir önceki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)'si oranında cari yıl faiz, kur ve enflasyon etkileri hariç gider yapabilir. Ayrıca bütçede öngörülen faiz, kur ve enflasyon farkları bütçede öngörülenden fazla gerçekleşmişse fazlalıklar bütçe dışı harcama sayılmaz.

Madde 66/3'ün mevcut hali:

Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Aktarma için Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir. Yönetim Kurulu fasıllar arasında aktarma yapmak için Yüksek Divan Kurulu’nun görüşünü alır.

Madde 66/3'ün Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Bütçelerin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Aktarma için Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir. Ancak, Genel Kurul’un onayı olmaksızın yatırım bütçesinden cari yıl giderleri için aktarma yapılamaz.

Madde 66/4'ün mevcut hali:

Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu cari yıl bütçesinin yüzde onu (% 10) kadar borçlanabilir. Ancak ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar ile Tüzüğün 59. maddesi kapsamında yapılacak borçlanmalar, yüzde on (% 10) hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Madde 66/4'ün Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Yönetim Kurulu konsolide bütçe dışı harcama yapamaz. Konsolide bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul tarafından belirlenecek ek bütçe ile yapılabilir.

Madde 66/5'in mevcut hali:

“Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 66/5'in Genel Kurulda oylamaya sunulacak hali:

“Konsolide Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 66/6'nın mevcut hali:

Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kuruldan yetki almak zorundadır. Tüzük ’ün 59. maddesinde belirtilen yatırımlar için Genel Kurul tarafından yetki verilmeden hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz; yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez.

Madde 66/6'nın Genel Kurul'da oylamaya sunulacak hali:

Genel Kurulca kabul edilmiş olan konsolide ve bireysel bütçenin onay sınırları içerisinde yürütülmesi ve azami tasarrufa dikkat edilerek uygulanmasını sağlamak Yönetim Kurulu’nun asli görevlerindendir. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyeleri Kulüp ve Fenerbahçe Topluluğu bakımından, bu madde hükmü altında yer alan koşulların gerçekleştirilebilmesi için gereken önlemleri alır ve gerekli düzenlemeleri yaparlar. Yönetim Kurulu ilave borçlanma için Genel Kuruldan yetki istediği takdirde bu borçlanmanın ne amaçla, hangi kaynaktan, hangi koşullarda ve ne süre için yapılacağını bildirmek zorundadır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu borçlanma ve yatırımla ilgili o tarihteki hesap durumunu ayrıntılı olarak açıklar ve gerekiyorsa Genel Kuruldan yetki süresinin uzatılmasını isteyebilir.  Hesap dönemi içerisinde oluşabilecek, konsolide ve bireysel bütçede yer alan (faiz, kur ve enflasyon varsayımlarındaki) beklentilerdeki sapmalar sonucu yıl içinde gerçekleşen farklar bütçenin aşılması olarak dikkate alınmaz.

Madde 66/7'nin çıkarılması Genel Kurul'da oylanacak:

Belirli bir tesis yatırımı için Genel Kuruldan yetki alınarak sağlanacak finansman, sadece o tesis yatırımında kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan Yönetim Kurulu müştereken ve müteselsilsen sorumludur.

Madde 66/9'un çıkarılması Genel Kurul'da oylanacak:

Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu Kararı hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 66/10'un mevcut hali:

Kulübe tahakkuk ettirilmiş vergi, resim, harç, SGK primleri gibi yasal yükümlülükler vadesinde ödenir.

Madde 66'nın 10. fıkrası, çıkarılan 7. fıkranın yerine yeni tüzükte 7. fıkra olacak.

Geçici Madde 5'in eklenmesi Genel Kurul'da oylamaya sunulacak:

Fenerbahçe Topluluğu’nun konsolide tablolarının incelenerek Yönetim Kurulu’nun ibrasına ilişkin tüzük hükümleri 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

ASİST ANALİZ AHMET ERCANLAR / ÖZEL HABER

BU HABER ASİST ANALİZ KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.